فروش پمپ خلاء - فروش پمپ وکیوم

برای انتخاب مناسب یک پمپ خلا تعیین پارامترهای زیر ضروری است:

1-  نوع کاربردی پمپ وکیوم  (برای مثال، خشک کردن، تقطیر، ...)

2- نوع فرایند: پیوسته یا منقطع

3- حجم محفظه ای که خلاء می شود (بر مبنای m3)

4- مدت زمان انجام فرایند خلاء

5- فشار عملیاتی (بر مبنای mbar)

6- دمای محیط

7-  سیال ورودی به پمپ (برای مثال، هوا)

8- قابل اشتعال یا انفجار بودن سیال ورودی

9- دمای سیال ورودی به پمپ

10-  سیستم الکتریکی (تک فاز یا سه فاز)